جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / علوم پایه کتاب هدیه دهید

علوم پایهسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و هفتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام ماده موجب مهار بيوسنتز پروتئين در يوکاريوت ها مي شود ولي در پروکاريوت ها تاثير ندارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پورمايسين
2) ريفامپيسين
3) اکتينومايسين
4) سيکلوهگزيميد

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اسيد لاکتيک مي تواند سوبستراي کدام يک از راه هاي متابوليسمي زير باشد؟
1)
... بیشتر