جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / علوم و مهندسی محیط زیست - آمایش محیط زیست کتاب هدیه دهید

علوم و مهندسی محیط زیست - آمایش محیط زیستسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش شصت و دوم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شواهد درباره سازگاری محرک – پاسخ نشان داده است: وقتی سازگاری محرک- پاسخ .............. است، افزایش RT به سبب مشکلات در .............. است. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) زیاد - پیش دوره
2) زیاد - پیش نشانه
3) کم - انتخاب پاسخ
4) کم - آماده سازی پاسخ
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه
... بیشتر