جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز - میوه کاری - فیزیولوژی و اصلاح میوه کتاب هدیه دهید

علوم و مهندسی باغبانی و فضای سبز - میوه کاری - فیزیولوژی و اصلاح میوهسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پنجاه و سوم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – چه کسی قرآن کریم را دارای یک میلیون و بیست و هفت هزار حرف می داند؟   سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) عثمان
2) ابوبکر
3) عمر
4) امام علی (ع)
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «3»

- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه از
... بیشتر