جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / علوم و مهندسی باغبانی - اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی کتاب هدیه دهید

علوم و مهندسی باغبانی - اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهان باغبانی

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: آمار و طرح آزمایشات، ژنتیک عمومی، اصول باغبانی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و شصت و پنجم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بروز سندرم پرادر - ويلي در اثر کدام مورد است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) حذف در کروموزوم 15 پدري
2) حذف در کروموزوم 15 مادري
3) حذف در کروموزوم 13 پدري
4) حذف در کروموزوم 13 مادري
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد،
... بیشتر