جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / علوم ورزشی (مدیریت و برنامه ریزی - علوم ورزشی - تربیت دبیر علوم ورزشی) کتاب هدیه دهید

علوم ورزشی (مدیریت و برنامه ریزی - علوم ورزشی - تربیت دبیر علوم ورزشی)

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آناتومی و فیزیولوژی انسانی، فیزیولوژی ورزشی، سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی، مبانی تربیت بدنی، روش های آموزش تربیت بدنی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).