جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / علوم سلولی کاربردی کتاب هدیه دهید

علوم سلولی کاربردی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: بیولوژی سلولی مولکولی (1)، جنین شناسی و بافت شناسی (1)، ایمنی شناسی (1)، آسیب شناسی عمومی (1)، هماتولوژی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و سی و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام بخش از آموزش برنامه اي با هدف «اصلاح اشتباهات دانش آموزان» اجرا مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) گام هاي خطي
2) گام جبراني
3) چارچوب اصلي
4) ارزشيابي برنامه

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حساسيت بين فردي و همدردي زياد از ويژگي هاي مهم کدام الگوي تدريس هستند؟
1) آموزش خودآگاهي
... بیشتر