جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / علوم سلولی کاربردی کتاب هدیه دهید

علوم سلولی کاربردی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: بیولوژی سلولی مولکولی (1)، جنین شناسی و بافت شناسی (1)، ایمنی شناسی (1)، آسیب شناسی عمومی (1)، هماتولوژی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و پنجاه و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اپيدرمين و PeP5 يک ............... است که توسط ............... توليد مي شود. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) توکسين - استرپتوکوک
2) اسيد چرب - لاکتوکوکس
3) آنتي بيوتيک - استافيلوکوک
4) لانتي بيوتيک - استافيلوکوک

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام باکتري گلوگان و فروکتان توليد مي کنند؟
1) استرپتوکوکس ساليواريوس
2) استرپتوکوکس
... بیشتر