جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / علوم درمانگاهی کتاب هدیه دهید

علوم درمانگاهی



سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و چهل و دوم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اعضاي شاخه Oomycota با کدام گروه از موجودات زير ارتباط فيلوژنتيک دارند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) جلبک هاي بدون تاژک
2) جلبک هاي تک تاژکي
3) جلبک هاي هتروکنت با دو تاژک همسان
4) جلبک هاي هتروکنت با دو تاژک غيرهمسان
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 2 از
... بیشتر