جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / علوم تغذیه کتاب هدیه دهید

علوم تغذیه

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: تغذیه (5)، بیوشیمی (3)، فیزیولوژی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و بیست و نهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در مورد آزمون «سرطان زايي در جوندگان» کدام يک از موارد زير درست است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) حتما در هر دو جنس ارزيابي مي شود.
2) روي رت و موش انجام مي شود.
3) تجويز تا دو سال ادامه مي يابد.
4) همه موارد

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – طبقه بندي اوليه بيوتوکسين ها بر چه
... بیشتر