جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / علوم تشریحی کتاب هدیه دهید

علوم تشریحیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و شصت و سوم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام عامل،‌ در گسترش بيماري هاي خود ايمن نقش ندارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) وراثت
2) سرايت
3) عوامل محيطي
4) توسعه اپي توپي
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «2»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام گزينه در مورد
... بیشتر