جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - بهداشت مواد غذایی کتاب هدیه دهید

علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - بهداشت مواد غذایی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: بیوشیمی، کالبدشناسی دام، فیزیولوژی دامپزشکی، میکروب شناسی، انگل شناسی، بهداشت مواد غذایی، بهداشت و بازرسی گوشت (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).