جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - ممیزی انرژی در ساختمان کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - ممیزی انرژی در ساختمان

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: اندازه گیری الکتریکی و غیرالکتریکی (3)، تاسیسات الکتریکی (4)، ترمودینامیک (3)، انتقال حرارت (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و دوم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه کسي عيسي را موجودي مافوق بشر نشان داده است و او را فرزند انسان معرفي مي کند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) پطرس
2) لوقا
3) متي
4) مرقس

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام حواري، در ميان مسيحيان
... بیشتر