جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - معمار ارشد سرویس در سیستم های جامع بانکی کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - معمار ارشد سرویس در سیستم های جامع بانکی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زبان تخصصی (1)، فناوری اطلاعات در سازمان (2)، شبکه های کامپیوتری (2)، پایگاه داده ها (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و سی و چهارم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک از انواع سلولي زير،‌ مرز جداکننده پوسته مرده خارجي و قسمت زنده در اندام هاي رويشي گياه است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) آوند آبکش  
2) چوب پنبه
3) کامبيوم آوندي
4) کامبيوم چوب پنبه

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت -
... بیشتر