جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - مدیریت شبکه برق کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - مدیریت شبکه برق

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: بررسی سیستم های قدرت 1 و 2 (4)، سیستم های کنترل خطی (3)، ماشین های الکتریکی (3)، دیسپاچینگ و بهره برداری از شبکه های قدرت (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و بیست و هشتم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حـــوزه ژئوپليتيکي قفقاز کدام کشور را در بـــر نمي گيرد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) آذربايجان
2) ارمنستان
3) گرجستان
4) ترکمنستان

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نظريه ژئوپلتيکي دريايي مربوط به کدام ژئوپلسين مي باشد؟
1)
... بیشتر