جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - مخابرات سیار - سیستم شبکه رادیویی (BSS) و سیستم شبکه سوئیچینگ (NSS) کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - مخابرات سیار - سیستم شبکه رادیویی (BSS) و سیستم شبکه سوئیچینگ (NSS)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: الکترونیک دیجیتال و آنالوگ (1)، ریاضیات مهندسی (1)، سیستم های مخابرات (1)، الکترومغناطیس (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و یکم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نسبت بين واحد و کثير چگونه است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) تشکيکي است.
2) حقيقت و رقيقت است.
3) تقابل تضاد
4) تقابل تضايف

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دليل تمايز «وجود از ماهيت» چيست؟
1) اشتراک معنوي
... بیشتر