جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - مبادلات الکترونیکی بانکی کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - مبادلات الکترونیکی بانکی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: فناوری اطلاعات (2)، شبکه های کامپیوتری (2)، مهندسی نرم افزار (1)، مهندسی اینترنت (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و یکم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نسبت بين واحد و کثير چگونه است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) تشکيکي است.
2) حقيقت و رقيقت است.
3) تقابل تضاد
4) تقابل تضايف

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دليل تمايز «وجود از ماهيت» چيست؟
1) اشتراک معنوي
... بیشتر