جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - فناوری اطلاعات (امنیت شبکه) کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - فناوری اطلاعات (امنیت شبکه)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: شبکه های کامپیوتری (3)، هوش مصنوعی کامپیوتری (2)، طراحی الگوریتم (2)، پایگاه داده (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و بیست و یکم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– افراد دچار نقايص بينايي يا شنوايي يا ترکيبي از اين دو،‌ در شمار معلولان .............. قرار مي گيرند. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) اجتماعي
2) حسي
3) جسمي
4) جسمي - حرکتي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–
... بیشتر