جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - طراحی موتور خودرو کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - طراحی موتور خودرو

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ترمودینامیک و انتقال حرارت (3)، دینامیک و ارتعاشات (3)، طراحی اجزاء (3)، موتورهای احتراق داخلی (4) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و پنجم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– استفاده از اتومبيل براي ارزيابي رانندگي افراد،‌ جزو کدام دسته از وسايل آموزشي است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) تسهيل کننده
2) ديداري
3) چند حسي
4) معياري

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ناديده گرفتن رفتاهاي نامطلوب
... بیشتر