جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - شبکه های توزیع نیروی برق کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - شبکه های توزیع نیروی برق

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: شبکه های توزیع انرژی الکتریکی (4)، بررسی سیستم های قدرت1 (3)، مدیریت توزیع و مصرف برق (3)، اندازه گیری الکتریکی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هفتم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– مشاوران در برخورد با افراد تحصيل کرده بيکار به کدام يک از مشکلات بايد بيشتر توجه کنند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) سازشي
2) بي مهارتي
3) بي تصميمي
4) بي علاقگي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام
... بیشتر