جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - سیستم های مکاترونیکی خودرو کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - سیستم های مکاترونیکی خودرو

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: کنترل خطی (4)، دینامیک و ارتعاشات (3)، الکترونیک (3)، دستگاه های اندازه گیری (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و بیست و سوم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در مدل جامع مديريت استراتژيک آر. ديويد کدام مورد وجود ندارد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) ارزيابي استراتژي
2) نهادينه سازي
3) تدوين استراتژي
4) تخصيص منابع

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در مقايسه استراتژي هاي تجاري
... بیشتر