جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - سیستم های مکاترونیکی خودرو کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - سیستم های مکاترونیکی خودرو

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: کنترل خطی (4)، دینامیک و ارتعاشات (3)، الکترونیک (3)، دستگاه های اندازه گیری (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و سی و پنجم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– چه بخشي از جنين آمفيکسوس معادل سازمان دهنده در دوزيستان است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) پيش طناب عصبي
2) لبه پشتي بلاستوپور
3) نوتوکورد
4) چنين بخشي وجود ندارد.

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در فرآيند
... بیشتر