جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - سامانه یکپارچه بانکداری الکترونیک کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - سامانه یکپارچه بانکداری الکترونیک

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: فناوری اطلاعات (2)، شبکه های کامپیوتری (2)، مهندسی نرم افزار (1)، پایگاه داده ها (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و بیستم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حشو و آنتروپي و ................ مفاهيم نظريه شانون و ويور مي باشد. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) اطلاعات
2) رابطه
3) معني
4) بازخورد

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کـــدام نظريه با مفهوم شهروندي سواد رسانه اي
... بیشتر