جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - راهبری فضای مجازی کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - راهبری فضای مجازی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: شبکه های کامپیوتری (1)، هوش مصنوعی کامپیوتری (1)، طراحی الگوریتم (1)، پایگاه داده (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هفدهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رويه ها و قوانين جزو کدام يک از سطوح فرهنگ بنگاه هستند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) مفروضات بنيادين
2) ارزش ها
3) هنجارها
4) دستاوردها

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– الگوي دگرگوني منابع کدام مورد را اصلي
... بیشتر