جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - تولید قطعات هیبریدی پلیمری کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - تولید قطعات هیبریدی پلیمری

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ریاضی عمومی (3)، مبانی شیمی پلیمر (2)، شیمی فیزیک و ترمودینامیک عمومی (3)، خواص فیزیکی و مکانیکی مواد (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و سی و ششم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– تامين اکسيژن آب هاي عميق درياها از کدام طريق صورت مي گيرد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) انتشار تدريجي از لايه هاي سطحي
2) جريان هاي فرو رونده
3) جريان هاي گرد آبي از مناطق قطبي
4) انتشار از لايه هاي سطحي و حرکت عمودي آب

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات
... بیشتر