جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی فرآیند تولید چرم کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی فرآیند تولید چرم

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ریاضی عمومی (2)، زبان انگلیسی (2)، تکنولوژی چرم 1 و 2 (4)، شیمی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و سی ام

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در کدام سيســتم شرکت توليدکننده کالايي را توليد مي نمايد که هم اکنون مورد تقاضاست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) واکنش سريع
2) توزيع مبتني بر واکنش
3) توزيع مبتني بر مشارکت
4) خدمت تدارکاتي شخص ثالث

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت -
... بیشتر