جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی تولید ماشین افزار کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی تولید ماشین افزار

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ریاضیات (2)، استاتیک (3)، دینامیک و ارتعاشات (3)، مقاومت مصالح و طراحی اجزاء (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و یکم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نسبت بين واحد و کثير چگونه است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) تشکيکي است.
2) حقيقت و رقيقت است.
3) تقابل تضاد
4) تقابل تضايف

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– دليل تمايز «وجود از ماهيت» چيست؟
1) اشتراک معنوي
... بیشتر