جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی تولید ماشین افزار کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی تولید ماشین افزار

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ریاضیات (2)، استاتیک (3)، دینامیک و ارتعاشات (3)، مقاومت مصالح و طراحی اجزاء (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و ششم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در اين آيه که: «در زمين و در درون خودتان،‌ نشانه هايي براي اهل يقين است»،‌ براي دعوت به کدام شناخت استفاده مي شود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) غيرآفاقي و انفسي
2) حصولي غيرحضوري
3) حضوري غيرحصولي
4) آفاقي و انفسي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد
... بیشتر