جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی اکسزهای نوری کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی اکسزهای نوری

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ریاضی مهندسی (2)، تکنولوژی مخابرات (2)، زبان تخصصی (2)، سیستم های مخابرات نوری (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و چهاردهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جنگ يوم کيپور به کدام جنگ اشاره مي کند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) جنگ 1956
2) جنگ 1982
3) جنگ 1973
4) جنگ 1967

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– برنامه اصلاحي معروف به «تنظيمات» از سوي کدام گروه رهبري مي
... بیشتر