جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی اکسزهای نوری کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی اکسزهای نوری

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ریاضی مهندسی (2)، تکنولوژی مخابرات (2)، زبان تخصصی (2)، سیستم های مخابرات نوری (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هفدهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– رويه ها و قوانين جزو کدام يک از سطوح فرهنگ بنگاه هستند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) مفروضات بنيادين
2) ارزش ها
3) هنجارها
4) دستاوردها

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– الگوي دگرگوني منابع کدام مورد را اصلي
... بیشتر