جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بازیافت پسماند صنعت فولاد کتاب هدیه دهید

صنعت - مهندسی فناوری ارشد - بازیافت پسماند صنعت فولاد

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: شناخت و حمایت محیط زیست (1)، متالورژی استخراجی (3)، آلودگی های محیط زیست (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و سی و دوم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– اگر مقدار عددي نما (mode) در يک نمونه رسوب يک سوم ميانگين (mean) باشد،‌ براي کج شدگي اين رسوب کدام گزينه صحيح تر است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) کج شدگي مثبت زياد
2) کج شدگي منفي کم
3) کج شدگي منفي زياد
4) کج شدگي مثبت کم

– سوال 2 از سري سوالات
... بیشتر