جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / صنایع نساجی - صنایع نساجی کتاب هدیه دهید

صنایع نساجی - صنایع نساجی

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: فیزیک نساجی و آزمایشگاه (10 سوال)، الیاف نساجی و آزمایشگاه (10 سوال)، ریسندگی و بافندگی (20 سوال)، رنگرزی (10 سوال)، چاپ و تکمیل نساجی (10 سوال)، ریاضی (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).