جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / سیاست های غذا و تغذیه کتاب هدیه دهید

سیاست های غذا و تغذیه

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: تغذیه اساسی و کاربردی (4)، آمار حیاتی (2)، اقتصاد خرد (2)، اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی (1)، جامعه شناسی پزشکی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و شانزدهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نهاد را باتوجه به آئين رسيدگي مي توان يک نهاد شبه قضايي بين المللي در زمينه حقوق بشر قلمداد کرد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ديوان آفريقايي حقوق بشر
2) کميسيون مقام زن
3) کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد
4) شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نظام
... بیشتر