جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / سیاست های غذا و تغذیه کتاب هدیه دهید

سیاست های غذا و تغذیه

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: تغذیه اساسی و کاربردی (4)، آمار حیاتی (2)، اقتصاد خرد (2)، اصول و مدیریت برنامه ریزی راهبردی (1)، جامعه شناسی پزشکی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهلم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بيوسنتز پروتئين ها نقش آنزيم پپتيديل ترانسفراز چيست؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ترخيص پروتئين سنتز شده
2) اتصال تحت واحدهاي ريبوزومي
3) اتصال آمينواسيل tRNA به ريبوزوم
4) ايجاد اتصال پپتيدي بين آمينواسيدهاي جايگاه A و P

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تـوپـوايزومرازي که پيچ خوردگي DNA را در بـاکتري افـزايش مي دهد،‌ ................ است.... بیشتر