جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / ساختمان - کارهای عمومی ساختمان کتاب هدیه دهید

ساختمان - کارهای عمومی ساختمان

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: فناوری ساختمان های بتونی و فلزی (25 سوال)، روش های اجرایی ساختمان سازی (10 سوال)، نقشه کشی فنی ساختمان (10 سوال)، نقشه برداری ساختمان (10 سوال)، ایستایی ساختمان (15 سوال)، ریاضی (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).