جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / زیست پزشکی سامانه ای (Systems Biomedicine) کتاب هدیه دهید

زیست پزشکی سامانه ای (Systems Biomedicine)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: بیولوژی سلولی مولکولی (3)، بیوشیمی (3)، بیوانفورماتیک (4)، آمار زیستی (3)، ریاضیات (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و بیست و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي ارزيابي عملکرد تجهيزات اعمال مواد شيميايي خشک کدام مورد (يا موارد) اندازه گيري مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) يکنواختي پوشش
2) دقت کاليبراسيون
3) آهنگ (نرخ) اعمال توسط موزع
4) يکنواختي پوشش و دقت کاليبراسيون

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در ارزيابي هرس هاي بشقابي،‌ مقاومت به کشش را به صورت
... بیشتر