جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / زیست پزشکی سامانه ای (Systems Biomedicine) کتاب هدیه دهید

زیست پزشکی سامانه ای (Systems Biomedicine)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: بیولوژی سلولی مولکولی (3)، بیوشیمی (3)، بیوانفورماتیک (4)، آمار زیستی (3)، ریاضیات (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و بیست و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فسفر فيتاته حود چند درصد از فسفر کل موجود در دانه هاي غلات را تشکيل مي دهد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) بين 10 تا 15 درصد
2) بين 30 تا 35 درصد
3) بين 50 تا 55 درصد
4) بين 70 تا 75 درصد

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – ويتامين A در پيشگيري
... بیشتر