جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / زیست فناوری پزشکی کتاب هدیه دهید

زیست فناوری پزشکیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و سی و یکم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مسیر بیوشیمیایی، به طور کامل در سیتوزول انجام می شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) لیپولیز
2) سیکل کربس
3) گلایکولیز
4) سیکل اوره
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «3»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام
... بیشتر