جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد فراگیر پیام نور / ریاضی کاربردی - بهینه سازی کتاب هدیه دهید

ریاضی کاربردی - بهینه سازیسوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش سیصد و هشتاد و ششم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– نقادان اخلاق گرا با کدام مکاتب ادبي به مخالفت برخاستند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد  
1) رئاليسم و رومانتيسم  
2) کلاسيسم و فرماليسم  
3) فرماليسم و ناتوراليسم  
4) ناتوراليسم و رومانتيسم  
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور، علمي کاربردي)– گزينه «4»

- سوال 2 از سري سوالات
... بیشتر