جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / رادیوبیولوژی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز - بورس خارج از کشور) کتاب هدیه دهید

رادیوبیولوژی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز - بورس خارج از کشور)سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و هجدهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – روده بز را باز نموده ايم تعداد بي شماري کرم بند بند مشاهده گرديده است احتمالاً اين انگل کدام مورد است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) تنياسوليوم
2) تنياهيداتي ژنا
3) اکينوکوکوس گرانولوزوس
4) مونيزيا

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کيســت Sarcocysts در عضلات مخلطط اسکلتي کدام يک از دام هاي زير قادر به
... بیشتر