جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / رادیوبیولوژی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز - بورس خارج از کشور) کتاب هدیه دهید

رادیوبیولوژی (دانشگاه علوم پزشکی شیراز - بورس خارج از کشور)سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و بیست و ششم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از خصوصيات قارچ ها،‌ جهت انتخاب آن ها به عنوان عامل مايکوهربيسايدي از بقيه مهم تر است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) دانه محدود ميزباني
2) قابليت تکثير بر روي محيط کشت مصنوعي
3) بي خطر بودن براي گياه زراعي
4) توانايي آسيب رساندن به گياه ميزبان

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) –
... بیشتر