جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کتاب هدیه دهید

حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: حشره شناسی پزشکی و اپیدمیولوژی بیماری های منتقله به وسیله بندپایان (2)، مالاریولوژی پیشرفته (1)، لیشمانیوز پیشرفته (1)، زیست شناسی سلولی مولکولی (2)، حشره کش ها، بیوشیمی آفت کش ها و مبارزه با بندپایان (2)، اکولوژی و اصول سیستماتیک حشرات (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و شانزدهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نهاد را باتوجه به آئين رسيدگي مي توان يک نهاد شبه قضايي بين المللي در زمينه حقوق بشر قلمداد کرد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ديوان آفريقايي حقوق بشر
2) کميسيون مقام زن
3) کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد
4) شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نظام
... بیشتر