جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / تکنولوژی و طراحی دوخت کتاب هدیه دهید

تکنولوژی و طراحی دوخت

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضی، علوم الیاف، تاریخ لباس، هنرهای سنتی، طراحی لباس، دوخت و الگو (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).