جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری کتاب هدیه دهید

تکنولوژی حمل و نقل و ترافیک شهری

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: مبانی مهندسی ترافیک، آشنایی با سیستم های حمل و نقل شهری، مبانی برنامه ریزی حمل و نقل و ترافیک شهری، مدیریت حمل و نقل و کنترل ترافیک شهری، زبان تخصصی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).