جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / تکنولوژی آب - آب های سطحی - آب های زیرزمینی کتاب هدیه دهید

تکنولوژی آب - آب های سطحی - آب های زیرزمینی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات، هیدرولیک، هیدرولوژئولوژی، هیدرولوژی و آمار (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).