جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / توکسین های میکروبی کتاب هدیه دهید

توکسین های میکروبی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زیست شناسی عمومی (1)، بیوشیمی (2)، ایمنی شناسی (2)، کلیات میکروب شناسی (2)، باکتری شناسی پزشکی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهل و نهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از کدام يک از روش هاي زير مي توان براي فراوري (نه فقط کنترل ميکروبي) مواد غذايي استفاده کرد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پرتودهي گاما
2) پرتوهاي فرابنفش
3) امواج مادون قرمز
4) ميدان هاي مغناطيسي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در چه مواردي بايد از
... بیشتر