جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / توکسین های میکروبی کتاب هدیه دهید

توکسین های میکروبی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زیست شناسی عمومی (1)، بیوشیمی (2)، ایمنی شناسی (2)، کلیات میکروب شناسی (2)، باکتری شناسی پزشکی (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و سی و ششم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از اثرات غيرمستقيم يوتريفيکاسيون است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) افزايش ميزان توليد اوليه
2) افزايش ميزان فسفر و نيتروژن
3) تغيير تنوع گونه اي ماهيان و بنتوزها
4) تغييرات در خواص فيزيکي آب نظير کدروت

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حلاليت کدام يک از نمک هاي زير در آب بيشتر
... بیشتر