جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / بیوشیمی بالینی کتاب هدیه دهید

بیوشیمی بالینی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: بیوشیمی عمومی (ساختمانی) (4)، فیزیولوژی عمومی (2)، متابولیسم و اختلالات آن (4) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تعداد کيسه هاي هوايي در ماکيان بالغ چند عدد است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) 5
2) 6
3) 7
4) 8

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گوش مياني از کدام ته کيسه حلقي به وجود مي آيد؟
1) اول
2) دوم  
3) سوم
4) چهارم

- سوال 3 از سري سوالات
...
بیشتر