جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / امور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات باغی کتاب هدیه دهید

امور زراعی و باغی - تکنولوژی تولیدات باغی

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: گیاه شناسی (10 سوال)، حفظ نباتات (10 سوال)، آب و خاک (10 سوال)، تولید محصولات زراعی و باغی (15 سوال)، ماشین های کشاورزی (15 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).