جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / امور دامی - تکنولوژی پرورش دام کتاب هدیه دهید

امور دامی - تکنولوژی پرورش دام

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: جانورشناسی (10 سوال)، تغذیه دام (10 سوال)، تشریح و فیزیولوژی (15 سوال)، پرورش دام و طیور (25 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).