جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / اعضای مصنوعی و وسایل کمکی کتاب هدیه دهید

اعضای مصنوعی و وسایل کمکی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ایمنی شناسی (5)، بیوشیمی پزشکی (1)، ژنتیک پزشکی (1/5) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهل و سوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جا به جايي تخم ماهيان قرل آلا در کدام محدوده زماني امکان پذير است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) بلافاصله بعد از لقاح
2) بلافاصله بعد از چشم زدگي
3) حداکثر 24 ساعت پس از لقاح
4) حداکثر 48 ساعت پس از لقاح و چشم زدگي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بهترين منبع آبي
... بیشتر