جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / اخلاق پزشکی کتاب هدیه دهید

اخلاق پزشکی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: مبانی فلسفه (2)، انسان شناسی (1)، مبانی اخلاق پزشکی (4)، مبانی فقه و حقوق پزشکی (2)، روش تحقیق در علوم پزشکی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و پنجاه و یکم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس آخرين يافته هاي رشدي،‌ کدام يک ازگزينه ها در مورد عوامل موثر در رشد و باليدگي انسان صحيح است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) سهم وراثت و محيط را نمي توان دقيقاً تعيين کرد.
2) سهم محيط به مراتب بيشتر از سهم وراثت است.
3) سهم وراثت به مراتب بيشتر از سهم محيط است.
4) سهم محيط و وراثت يکسان است.

- سوال
... بیشتر