جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / اخلاق پزشکی کتاب هدیه دهید

اخلاق پزشکی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: مبانی فلسفه (2)، انسان شناسی (1)، مبانی اخلاق پزشکی (4)، مبانی فقه و حقوق پزشکی (2)، روش تحقیق در علوم پزشکی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و بیست و یکم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيوسنتز اسپرم در لوله هاي سمينيفر نياز به غلظت بالاي کدام هورمون زير دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) استراديول
2) تستوسترون
3) پرگننولون
4) دي هيدروتستوسترون

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از ترکيبات زير مهم ترين سوبسترا جهت فرايند گلوکونئوژنز به شمار مي آيد؟
1) پيرووات
2) اگزالواستيک اسيد ... بیشتر