جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت کتاب هدیه دهید

آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ارتباطات در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (2)، اصول و فلسفه آموزش بهداشت وارتقای سلامت(3)،تکنولوژی آموزشی در آموزش بهداشت و ارتقای سلامت (2)، جامعه شناسی سلامت (2)، روانشناسی سلامت (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهلم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بيوسنتز پروتئين ها نقش آنزيم پپتيديل ترانسفراز چيست؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ترخيص پروتئين سنتز شده
2) اتصال تحت واحدهاي ريبوزومي
3) اتصال آمينواسيل tRNA به ريبوزوم
4) ايجاد اتصال پپتيدي بين آمينواسيدهاي جايگاه A و P

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تـوپـوايزومرازي که پيچ خوردگي DNA را در بـاکتري افـزايش مي دهد،‌ ................ است.... بیشتر