جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / آمار کتاب هدیه دهید

آمار

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: ریاضیات عمومی 1 و 2، روش های آماری، رگرسیون و نمونه گیری 1، آمار و احتمال مقدماتی، احتمال و کاربرد آن (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).