جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / آمار زیستی کتاب هدیه دهید

آمار زیستی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: استنباط آماری (2)، روش های آمار زیستی (3/5)، تحلیل چند متغیره (1/5)، تحلیل بقا (1/5)، کارآزمایی بالینی (1/5) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و پنجاه و یکم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براساس آخرين يافته هاي رشدي،‌ کدام يک ازگزينه ها در مورد عوامل موثر در رشد و باليدگي انسان صحيح است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) سهم وراثت و محيط را نمي توان دقيقاً تعيين کرد.
2) سهم محيط به مراتب بيشتر از سهم وراثت است.
3) سهم وراثت به مراتب بيشتر از سهم محيط است.
4) سهم محيط و وراثت يکسان است.

- سوال
... بیشتر