جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / آمار زیستی کتاب هدیه دهید

آمار زیستیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و پنجاه و پنجم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تشکیل کدام یک از ساختارهای زیر در رسوبات رمپ میانی محتمل تر است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) بایوهرم
2) ترک های گلی
3) پوشش های جلبکی
4) پشته های گلی
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير پيام نور) - گزينه­ «4»
 
- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز،
... بیشتر